Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от „В и К“ ЕООД, град Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води  № 41510104/23.07.2007 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-173/24.07.2012 г

Публично обявяване на заявление от „В и К“ ЕООД, град Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води  № 41510104/23.07.2007 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-173/24.07.2012 г., издадени от Директора на БД ЗБР…/РР-17-3-5