Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от „Иса Евро Комерс“ АД, гр. Петрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от „Иса Евро Комерс“ АД, гр. Петрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение с цел – други цели и противопожарни нужди в обект „Складова база“, изграден в имот с № 56126.600.273 по плана на гр. Петрич, община Петрич…/РР-06-4-6