Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Кмета на община Струмяни с искане за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обкт  № 42170428/01.08.2018 г

Публично обявяване на заявление от Кмета на община Струмяни с искане за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обкт  № 42170428/01.08.2018 г., изменено с Решение № ПО-01-17/21.02.2018 г., издадени от Директора на БДЗБР…/РР-16-54-4