Публично обявяване на заявление от „НУРТС България“ ЕАД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от „НУРТС България“ ЕАД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземни съоръжения, с цел други цели в обект „радио-релейна станция“, изграден в имот с № 000230 по плана на с. Дъбрава, община Благоевград…/РР-07-8-10