Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от „Сийуайнс“ АД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземно съоръжение

Публично обявяване на заявление от „Сийуайнс“ АД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземно съоръжение, с цел други цели – измиване на площадки, поливане на зелени площи, пълнене на водни огледала и противопожарни нужди в обект „Винарска изба“, разположени в имот с № 77565.34.27 по плана на с. Хърсово, община Сандански…/РР-06-13-5