Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Управителя на „В и К” ООД, гр. Перник  за изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 41510278/27.10.2009 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „В и К” ООД, гр. Перник  за изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 41510278/27.10.2009 г. продължено с Решение № ПО-01-84/24.04.2015 г., издадени от Директора на БД ЗБР…/РР-17-5-5