Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Диа консулт” ООД, гр. София за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Диа консулт” ООД, гр. София за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41520092/02.08.2017 г. издадено от Директора на БД ЗБР…/РР-17-49-1