Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Балкан фруид“ ЕООД, гр. София, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41590117/28.01.2013 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Балкан фруид“ ЕООД, гр. София, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41590117/28.01.2013 г., издадено от Директора на БД ЗБР…/РР-17-19-5