Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Управителя на ЮЦДП- Смолян, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510506/29.05.2014 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на ЮЦДП- Смолян, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510506/29.05.2014 г., изменено с Решение ПО-01-93/29.08.2016г., изменено с Решение ПО-01-122/16.10.2017г., издадени от Директора на БД ЗБР…/РР-17-64-1