Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград, за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510057/28.03.2007 г.

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград, за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510057/28.03.2007 г., продължено с Решение № ПО-01-79/23.03.2012 и продължено с Решение № ПО-01-20/30.01.2017 г., издадени от Директора на БД „ЗБР“…./РР-17-53-1