Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Първострой – Г” ЕООД, с. Първомай

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Първострой – Г” ЕООД, с. Първомай, община Петрич за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №41560004/26.06.2017 г., издадено от Директора на БД ЗБР…/РР-01-264-4