Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на разрешително за промяна в параметрите за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510289/27.10.2009 г.

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на разрешително за промяна в параметрите за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510289/27.10.2009 г. и  продължено с Решение № ПО-01-92/19.05.2015 г., издадени от Директора на БДЗБР…/РР-17-64-5