Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник  за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води 

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник  за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води  № 41510283/27.10.2009 г. продължено с Решение №ПО-01-86/24.04.2015 г., издадени от Директора на БД ЗБР…./РР-17-8-1