Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение Разрешително за водовземане от подземни води № 41510352/24.01.2012 г. издадено от Директора на БД ЗБР…РР-01-288-1