Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение Разрешително за водовземане от подземни води № 41510352/24.01.2012 г. издадено от Директора на БД ЗБР…РР-01-288-1