Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-232/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-232(5)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-232/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-232(5)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти дерета, притоци на река Черешковица, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна системасело Чавдар”, общ. Доспат, обл. Смолян…/РР-01-232-11_9