Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-231/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-231(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-231/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-231(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект дере, ляв приток на река Осинска, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна системасело Любча”, общ. Доспат, обл. Смолян…/РР-01-231–9