Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-12-6/27.02.2019 г. от управителя на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-12-6/27.02.2019 г. от управителя на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река, десен приток на р. Брезница за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на локална пречиствателна станция за пречистване на битови отпадъчни води към Ядкохранилище 1 в ПИ 06286.502.15“, гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник, ЕКАТТЕ 06286…/РР-12-6-10