Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-18/01.03.2019 г. от г-н И. Б., Изпълнителен директор на „БИЛТА” ЕАД, гр. Гоце Делчев

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-18/01.03.2019 г. от г-н И. Б., Изпълнителен директор на „БИЛТА” ЕАД, гр. Гоце Делчев за изменение на Разрешително №43740015/08.11.2016 г., издадено от Директора на БД ЗБР за ползване на воден обект дренажен канал, вливащ се в река Места с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Спортно-рекреационен комплекс – Uva Nestum Wine&SPA”, гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград…/РР-16-18-6