Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-14-6/30.05.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект Мошинско дере

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-14-6/30.05.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект Мошинско дере за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: Административна сграда на рудник „Република“ гр. Перник, община Перник, област Перник…/РР-14-6-12