Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-169/09.07.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект Кривобарско дере

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-169/09.07.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект Кривобарско дере, ляв приток на Дивотинско дере за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Котлован на бившия участък „Багерна бригада“ към добивна площ „Обединена“, гр. Перник, община Перник, област Перник../РР-14-3-3