Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-41/23.09.2021г. на БДЗБР, постъпило от „Лозеница 2018“ ООД – с. Марикостиново, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-41/23.09.2021г. на БДЗБР, постъпило от „Лозеница 2018“ ООД – с. Марикостиново, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи  водовземни съоръжения…/РР-07-41-16