Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-280/19.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Мътница

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-280/19.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Мътница, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна системасело Илинден”, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград…/РР-13–2-3