Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-37/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710037/14.04.2014 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-37/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710037/14.04.2014 г., продължено с Решение №ПО-01-68/11.05.2020 г., издадени от директора на БД ЗБР за експлоатация на обект „Канализационна система на село Ваклиново“, община Сатовча, област Благоевград, ЕКАТТЕ 10046…/РР-16-37-6