Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-45/28.07.2022 г., за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43740014/25.10.2016 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-45/28.07.2022 г., за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43740014/25.10.2016 г., издадено от директора на БД ЗБР за експлоатация на съществуващ обект „Компресорна станция „Петрич”, с. Рупите, общ. Петрич, обл. Благоевград, ЕКАТТЕ 49312 на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София…/РР-16-45-7