Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-43/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710033/14.04.2014 г., продължено с Решение №ПО-01-62/07.05.2020 г., издадени от директора на БД ЗБР за експлоатация на обект „Канализационна система на село Осина

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-43/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710033/14.04.2014 г., продължено с Решение №ПО-01-62/07.05.2020 г., издадени от директора на БД ЗБР за експлоатация на обект „Канализационна система на село Осина“, община Сатовча, област Благоевград, ЕКАТТЕ 54225…/РР-16-43-11