Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-243/26.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-243(3)/21.12.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-243/26.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-243(3)/21.12.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Дреновска, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна системасело Селище”, общ. Благоевград, обл. Благоевград…/РР-01-243-8