Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-48/03.08.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-48(8)/30.11.2022 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120067/26.09.2016 г

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-48/03.08.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-48(8)/30.11.2022 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120067/26.09.2016 г. за експлоатация на съществуващ обект „ТМСИ и Асфалтова база”, местност „Полето“, с. Бело поле, общ. Благоевград, обл. Благоевград, ЕКАТТЕ 03664…/РР-16-48_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-16-48-19_ПИСМО