Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-13/01.06.2023 г. за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120053/17.09.2011 г., продължено с Решение №ПО-01-105/26.07.2017 г. за експлоатация на съществуващ обект „ТМСИ“, м. Ормана, землище на с. Крупник

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-13/01.06.2023 г. за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120053/17.09.2011 г., продължено с Решение №ПО-01-105/26.07.2017 г. за експлоатация на съществуващ обект „ТМСИ“, м. Ормана, землище на с. Крупник, общ. Симитли, обл. Благоевград, ЕКАТТЕ 40052…/РР-16-13-4_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-16-13-4_ПИСМО