Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-7/03.05.2022 г. от управителя на „ЛОГОДИВИ“ ЕООД, гр. Благоевград .

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-7/03.05.2022 г. от управителя на „ЛОГОДИВИ“ ЕООД, гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…./РР-07-7-17-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-7-17-ПИСМО