Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-06-3/16.03.2023 г., подадено от кмета на Община Петрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-06-3/16.03.2023 г., подадено от кмета на Община Петрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение…/РР-06-3-3-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-06-3-3-ПИСМО