Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-06-7/01.09.2022 г., подадено от управителя на „ЕВРОКОМЕРС БГ“ ООД – гр. Радомир, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – тръбен кладенец, предвиден да бъде изграден в поземлен имот с идентификатор 61577.53.2693 по КККР на гр. Радомир, общ. Радомир, обл. Перник

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-06-7/01.09.2022 г., подадено от управителя на „ЕВРОКОМЕРС БГ“ ООД – гр. Радомир, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – тръбен кладенец, предвиден да бъде изграден в поземлен имот с идентификатор 61577.53.2693 по КККР на гр. Радомир, общ. Радомир, обл. Перник…/РР-06-7-5 -СЪОБЩЕНИЕ…/РР-06-7 -5-ПИСМО