Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-17-11/26.01.2023 г. на БДЗБР, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД – гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41510296/26.04.2010 г., продължено с Решение № ПО-01-102/04.06.2015 г

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-17-11/26.01.2023 г. на БДЗБР, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД – гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41510296/26.04.2010 г., продължено с Решение № ПО-01-102/04.06.2015 г., издадени от директора на БДЗБР…/РР-17-11-4-СЪОБЩЕНИЕ…./РР-17-11-4-ПИСМО