Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-17-8/26.01.2023 г., коригирано със заявление с вх. № РР-17-8-(4)/12.04.2024 г. на БДЗБР, подадени от управителя на „В и К“ ЕООД – гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане №41510312/26.07.2010 г., продължено с Решение № ПО-01-107/08.06.2015 г.

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-17-8/26.01.2023 г., коригирано със заявление с вх. № РР-17-8-(4)/12.04.2024 г. на БДЗБР, подадени от управителя на „В и К“ ЕООД – гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане №41510312/26.07.2010 г., продължено с Решение № ПО-01-107/08.06.2015 г., издадени от директора на БДЗБР…./РР-17-8-5-СЪОБЩЕНИЕ…../РР-17-8-5-ПИСМО