Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Директора на ,,ЮЗДП“ ДП гр. Благоевград  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Директора на ,,ЮЗДП“ ДП гр. Благоевград  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел  ,,Извършване на основен ремонт на траен горски път ,,Сенокос“- трета степен, намиращ се в района на дейност на ТП ДЛС ,,Осогово“ гр. Кюстендил“…/РР-05-1-13