Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград с цел  Основен ремонт на праволинейни стоманобетонн баражи №1, №2 и №3

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград с цел  Основен ремонт на праволинейни стоманобетонн баражи №1, №2 и №3, находящи се на дере Буковец, землище на с.Стоб, Община Кочериново, област Кюстендил“ на територията на ТП „ДГС Рилски манастир“…/РР-05-18-1