Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за откриване на процедура за издаване на  разрешително за водовземане повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за откриване на процедура за издаване на  разрешително за водовземане повърхностен воден обект с цел – водовземане с цел пожарогасене…/РР-01-7-3