Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Сатовча за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел  изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения – „Аварийно възстановяване на корекционна стена на р. Кочанска

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Сатовча за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел  изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения – „Аварийно възстановяване на корекционна стена на р. Кочанска, с дължина 25 м, речно дъно, 2 броя прагове, тротоар и част от улица в обхвата на стената от О. Т. 24 до О. Т. 26, между кв. 26 и кв. 27 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград“…/РР-01-1-9-