Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел         защита от вредното въздействие на водите- „Възстановяване и изграждане на геозащитни съоръжения и водостоци за отвеждане на поройните води през масиви 24, 36-39, 49-58“ в землището на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград…/РР-05-21-9