Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Сандански за откриване процедура за издаване на разрешително за водовземане

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Сандански за откриване процедура за издаване на разрешително за водовземане, с цел други цели – водовземане с цел пожарогасене и технически нужди – за измиване на камионите и съоръженията на депото…/РР-02-2-7