Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от ,,КОЛИЙН“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Топлика

Публично обявяване по заявление от ,,КОЛИЙН“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Топлика, с цел на заявеното водовземане  – самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури…/РР-01-4-15