Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от община Якоруда  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен  воден обект с цел укрепване коритото на река Дрещенец

Публично обявяване по заявление от община Якоруда  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен  воден обект с цел укрепване коритото на река Дрещенец, чрез изграждане на стоманобетонова подпорна стена с дължина 439,55 м за предпазване на прилежаща улица в участък  между о.т. 77 и 78 и от УПИ І до УПИ ХVІІ, кв.10, десен бряг на  р. Дрещенец, по плана на с. Черна Места, община Якоруда, област Благоевград…/РР-05-23-3