Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Управителя на ,,Напоителни системи“ ЕАД  клон Струма-Места, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на  повърхностен воден обект – река Седелска

Публично обявяване по заявление от Управителя на ,,Напоителни системи“ ЕАД  клон Струма-Места, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на  повърхностен воден обект – река Седелска…/РР-05-14-20