Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Управителя на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Управителя на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения – прокарване на линейна инфраструктура – водопровод ф225РЕ100+РР, оптичен кабел за управление на автоматика и кабели 20 kV през р. Турска…./РР-05-4-16