Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от „Хийт Енерджи” ЕООД – гр. Перник за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане

Публично обявяване по заявление от „Хийт Енерджи” ЕООД – гр. Перник за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане, с цел промишлено водоснабдяване…/РР-02-5-13