Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане №41510239/30.06.2008 г

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане №41510239/30.06.2008 г., издадено от директора на БД ЗБР…/РР-17-8-1_Съобщение