Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41510551/30.03.2018 г.

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41510551/30.03.2018 г., издадено от Директора на БД ЗБР…/РР-17-88_5; РР-17-88_5_Съобщение