Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-20/04.09.2023 г., подадено от инж. Я. Йорданов, Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Струма

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-20/04.09.2023 г., подадено от инж. Я. Йорданов, Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Струма…/РР-05-20 -13-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-05-2-13-ПИСМО