Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-1/05.01.2024 г., подадено от кмета на Община Гоце Делчев, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Неврокопска

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-1/05.01.2024 г., подадено от кмета на Община Гоце Делчев, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Неврокопска…./РР-05-1-9-СЪОБЩЕНИЕ…../РР-05-1-9-ПИСМО