Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-9/21.03.2023 г. подадено от г-н В. Малинов Изпълнителен Директор на ,,Булгартрансгаз“ ЕАД, коригирано със заявление с вх. № РР-05-9(5)/23.05.2023 г.

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-9/21.03.2023 г. подадено от г-н В. Малинов Изпълнителен Директор на ,,Булгартрансгаз“ ЕАД, коригирано със заявление с вх. № РР-05-9(5)/23.05.2023 г. подадено от г-н В. Малинов Изпълнителен Директор на ,,Булгартрансгаз“ ЕАД гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Копривлен…/РР-05-9-13_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-05-9-13_ПИСМО