Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-12/12.05.2023 г., подадено от г-н С. Владимиров, Кмет на Община Перник, коригирано със заявление с вх. № РР-05-12(4)/07.07.2023 г.

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-12/12.05.2023 г., подадено от г-н С. Владимиров, Кмет на Община Перник, коригирано със заявление с вх. № РР-05-12(4)/07.07.2023 г., подадено от инж. М. Стоицев, За Кмет на Община Перник, съгласно Заповед № 331/12.03.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Струма…/РР-05-12-7_ПИСМО…/РР-05-12-7_СЪОБЩЕНИЕ